Metodický kurz pro učitele angličtiny jako cizího jazyka

Kurz je specifikován pro české učitele nebo lektory anglického jazyka, kteří se zabývají výukou angličtiny nebo se zajímají o vědeckou činnost v oblasti anglického jazyka.

Cíl kurzu:

Zvýšit kvalifikaci učitelů a lektorů anglického jazyka. Program zahrnuje všechny důležité směry, které umožňují rozšířit znalosti a představy učitelů o současných lingvistických poznatcích v oblasti anglického jazyka pro cizince, o kultuře jazyka jako o vědní disciplíně, o lingvisticko-didaktických trendech ověřování znalostí studentů a o moderních metodách výuky cizích jazyků.

Obsah (náplň) kurzu:

Studium sémantických a pragmatických zvláštností chyb, kterých se čeští studenti dopouští v mluvené i písemné formě anglického jazyka, dovoluje do budoucna samostatně vypracovat metodické poučky pro praktické využití.

Kurz zahrnuje seznámení s ligvisticko-kulturními zvláštnostmi anglického jazyka, např. hodnotové dominanty národního jazykového cítění, národní specifika komunikačního chování rodilých mluvčích, precedentní texty a anglický přísloví, pranostiky, metafory.

V rámci tohoto kurzu se také probírají základní kategorie textu, jeho kompozice (jazyková a významová organizace textu), způsoby analýzy a interpretace.