Angličtina pro začátečníky I (úroveň A1)

Tento program je určen úplným začátečníkům, kteří se chtějí v anglickém jazyce dorozumět a hovořit o běžných tématech každodenního života. V kurzu je kladen důraz na vytváření návyků pro běžnou komunikaci.

 • Kurz obsahuje 60 akademických hodin (60x45min)
 • Výuka probíhá v malých skupinkách (max. 6-10 lidí)
 • Při výuce je využívána opora českého jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky anglického jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu

Obsah kurzu:

 • vysvětlení a procvičování nové gramatiky;
 • použití gramatických jevů v komunikaci, užití nové slovní zásoby se zřetelem na výslovnost a intonaci;
 • komunikační dovednosti: sestavování jednoduchých vět, mluvení s užitím nové slovní zásoby, čtení jednoduchých textů, článků, tvorba situačních dialogů;
 • poslech s porozuměním: sledování videa, poslech audio nahrávek, cvičení výslovnosti a intonace; 

Výsledek kurzu:

 • umět mluvit a rozumět v následujících situacích: 
  • Vyprávění o sobě, rodině, koníčkách
  • Každodenní život
  • Ve škole / V práci / Na univerzitě
  • Nakupování / Zboží,peníze
  • V restauraci / Jídlo a pití
  • V centru města / Doprava
  • V nemocnici / Zdraví
  • Cestování
  • Počasí
 • zlepšit dovednosti ve čtení a správné výslovnosti;
 • poslouchat a rozumět řeči na téma, které je mu známo;
 • zvládnout základy gramatiky: sloveso být, časy - Simple tense group (Present, Past, Future);Continuous tense group (Present, Past, Future); Present Perfect tense; zájmena (osobní a přivlastňovací), podstatná jména, členy, stupňování, typy otázek, slovosled, modální slovesa (can/could, must, may/might, should), trpný rod, podmiňovací způsob, nepřímá řeč, frázová slovesa;
 • mít elementární znalost o kulturně-jazykových zvláštnostech pro komunikaci s představiteli různých kultur; 
Výukový materiál: Course Book New English File Pre-Intermediate, Essential Grammar in Use, English Vocabulary in Use, speciálně vytvořené audio a video materiály určené pro kurz.