Angličtina pro začátečníky II (úroveň A2)

Tento program je určen těm, kteří již ovládají určité základy anglického jazyka a chtějí se v tomto jazyce zdokonalit a rozšířit si znalosti v oblasti kulturního a společenského života.

 • Kurz obsahuje 80 akademických hodin (80x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá na základě českého jazyka a bez použití zprostředkovacího jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky anglického jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu

Obsah kurzu:

 • vysvětlení a procvičování nové gramatiky;
 • použití gramatických jevů v komunikaci, užití nové slovní zásoby se zřetelem na výslovnost a intonaci;
 • cvičení komunikačních dovedností v ústní a písemné formě: mluvení s užitím nové slovní zásoby, čtení textů, článků, tvoření situačních dialogů, pořádání debat, oprava chyb; psaní dopisů (formálních, neformálních), e-mailů;
 • rozvíjení schopnosti porozumění slyšenému: sledování videa, poslech audio nahrávek s porozuměním detailů slyšeného, cvičení výslovnosti a intonace;

Výsledek kurzu:

 • být schopen mluvit, reagovat a improvizovat v následujících situacích:
  • Vyprávění o sobě, rodině, koníčkách
  • Každodenní život
  • Ve škole / V práci / Na univerzitě
  • Plány do budoucnosti
  • Život ve městě / Nakupování
  • Zdraví / Udržování se ve formě / Pojištění
  • Etiketa a způsoby chování v různých zemích
  • Cestování / Počasí
  • Nálady a emoce
 • zlepšit dovednosti ve čtení textů a článků s důrazem na rozvoj slovní zásoby;
 • poslouchat a rozumět řeči v dialozích, popisech, s porozuměním detailů slyšeného;
 • být schopen napsat formální/neformální dopis, e-mail, vyprávění na téma, které je mu známo, opravit chyby v textu;
 • zvládnout gramatiku: Simple tense group (Present, Past, Future); Continuous tense group (Present, Past, Future); Perfect tense group (Present, Past, Future) trpný rod, dovětky, způsobová slovesa; podmiňovací způsob, nepřímá řeč, gerundium a infinitiv; vedlejší věty, frázová slovesa;
 • mít základní znalosti o kulturně-jazykových zvláštnostech pro komunikaci s představiteli různých kultur;
 • vědět a umět rozlišovat typy angličtiny;
Výukový materiál: Course Book New English File Intermediate, English Grammar in Use, English Vocabulary in Use, audio a video materiály (BBC, CNN, apod.), speciálně vytvořené materiály určené pro kurz
Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Angličtina pro začátečníky I (úroveň A1).