Angličtina pro mírně pokročilé (úroveň B1)

Program je určen všem, kteří již ovládají základy anglického jazyka a chtějí plynule a bez obav hovořit s rodilými mluvčími na každodenní společenská i kulturní témata. Program je též uzpůsoben studentům, pro něž je anglický jazyk jedním z hlavních nebo doplňujících předmětů, ale také pro ty, kdo využívají anglický jazyk v zaměstnání.

 • Kurz obsahuje 120 akademických hodin (120x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka s výjimkou vysvětlování složitější gramatiky
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky anglického jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
 • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto získání Osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1

Obsah kurzu:

 • opakování a procvičování znalostí gramatiky;
 • zdokonalení komunikačních schopností: mluvení s použitím nové slovní zásoby, čtení textů, článků, tvoření dialogů, diskuse, debaty;
 • zdokonalení komunikačních dovedností v ústní a písemné formě: formální a neformální dopisy,
  e-maily, eseje, životopisy, příprava prezentací; oprava chyb;
 • rozvíjení schopnosti porozumění slyšenému: sledování videa, poslech audio nahrávek, vyjádření názoru, diskuse, odhad nálady mluvčích;

Výsledek kurzu:

 • být schopen mluvit, diskutovat, improvizovat, najít řešení a debatovat v následujících situacích:
  • Vyprávění o sobě a rodině/ Studium / Práce / Podnikání
  • Sociální problémy
  • Plánování kariéry / Mezinárodní společnosti
  • Život v zahraničí / Cestování
  • Naše budoucnost / Životní prostředí
  • Vláda a politika
  • Rozvoj mysli
  • Moderní lékařství
  • Etiketa a způsoby chování v různých zemích
  • Nálady a emoce / strach a fobie
 • zlepšit dovednosti ve čtení rozsáhlých textů a článků s užitím náročnějších slovních obratů;
 • poslouchat a rozumět řeči v dialozích, popisech, zprávách, s porozuměním detailů slyšeného;
 • být schopen opravit chyby v textech formálního a neformální charakteru, napsat slohovou práci na konkrétní a abstraktní téma, popsat lidi, místa a okolnosti události, poskytovat přehled a hodnocení;
 • zvládnout gramatiku Perfect Continuous tense group; Simple tense group; Continuous tense group; Perfect tense group; trpný rod, dovětky, způsobová slovesa, podmiňovací způsob, nepřímá řeč, gerundium a infinitiv, vztažné věty;
 • mít pokročilé znalosti o kulturně-jazykových zvláštnostech pro komunikaci s představiteli různých kultur;
 • vědět a umět rozlišovat typy angličtiny;
Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Angličtina pro začátečníky II (úroveň A2 ).