Ruština pro začátečníky I (úroveň A1)

Tento program je určen úplným začátečníkům, kteří se chtějí v ruském jazyce dorozumět a hovořit o běžných tématech každodenního života. V kurzu je kladen důraz na vytváření návyků pro běžnou komunikaci.

 • Kurz obsahuje 60 akademických hodin (60x45min)
 • Výuka probíhá v malých skupinkách (max. 6-10 lidí)
 • Při výuce je využívána opora českého jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky ruského jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu

Obsah kurzu :

 • základy ruské fonetiky;
 • zvládnutí azbuky (ruské abecedy) a základů pravopisu;
 • základy ruské gramatiky;
 • četba a poslech jednoduchých textů.

Cíl kurzu:

 • seznámit se se zvukovým systémem ruského jazyka, naučit se artikulovat a ovládat umístění přízvuku v nejčastěji užívaných slovech;
 • naučit se psát jednoduché texty (vzkaz, dopis) obsahující 7 až 10 vět;
 • bez obav začít rozhovor na běžná každodenní témata, zapojit se do hovoru, reagovat na dotazy ostatních účastníků debaty a rozhovor ukončit;
 • naučit se porozumět jednoduchému psanému i mluvenému textu;

Výsledky studia:

Absolvent získá základní znalost ruské gramatiky, vytvoří si slovní zásobu obsahující 760 slov a porozumí základním frázím a kratším textům. Naučí se hovořit a psát o sobě, své rodině a přátelích, o své práci a volném čase. Zvládne také reagovat na běžně kladené otázky.