Ruština pro začátečníky II (úroveň A2)

Tento program je určen těm, kteří již ovládají určité základy ruského jazyka a chtějí se v tomto jazyce zdokonalit a rozšířit si znalosti v oblasti kulturního a společenského života.

 • Kurz obsahuje 80 akademických hodin (80x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá na základě českého jazyka a bez použití zprostředkovacího jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky ruského jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu

Obsah kurzu :

 • zvláštnosti ruské fonetiky a intonace;
 • základní pravidla ruského pravopisu a ruské gramatiky;
 • četba a poslech jednoduchých textů týkajících se reálného života;
 • vytváření komunikačních návyků.

Cíl kurzu:

 • zdokonalit výslovnost a osvojit si specifika výslovnosti některých hlásek;
 • naučit se rozumět přizpůsobeným mluveným textům obsahujícím 300 až 400 slov;
 • zdokonalit návyky pro vytváření písemného projevu týkajícího se nejrůznějších témat a naučit se psát souvislý text v rozsahu 18 až 20 vět;
 • číst texty v rozsahu 600 až 700 slov a obecně pochopit jejich význam;
 • osvojit si zásady společenské komunikace, určit komunikační záměr mluvčího;
 • naučit se vhodně reagovat v nejrůznějších každodenních situacích.

Výsledky studia:

Absolvent bude rozumět krátkým psaným textům běžných témat i jednoduchým článkům v tisku. Dokáže napsat inzerát, kratší dopis a blahopřání. Naučí se komunikovat a užívat fráze týkající se jeho skutečného života a oblastí jeho zájmu, např. rodiny, studia a práce, bydliště, počasí a zdraví. Slovní zásoba bude činit 1300 slov.

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Ruština pro začátečníky I (úroveň A1).