Podmínky účasti v kurzech

Podmínky účasti v kurzech Mezinárodní jazykové škole Bohemian School :

  1. Provozní řád
  2. Nástup/Změna kurzu/Nahrazování zameškaných hodin
  3. Zahájení výuky dle vypsaného rozvrhu/Zrušení kurzu
  4. Nárok na slevy a storno poplatky
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2011.

Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti v kurzech měnit. Podepsáním a odesláním závazné přihlášky na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste s podmínkami seznámeni a souhlasíte s jejich obsahem.

1. Provozní řád

Přihlášením na kurz nebo jinou akci, pořádanou Mezinárodní jazykovou školou, se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády tříd, ve kterých kurzy probíhají (např. zákaz kouření, udržování čistoty ve třídách, úklid po sobě před odchodem ze třídy atd.). Mezinárodní jazyková škola Bohemian School nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví, které si účastník v prostorách provozovatele může způsobit.

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás výuka v kurzech vhodná. Mezinárodní jazyková škola nenese zodpovědnost za případné zdravotní problémy účastníků kurzů. Vždy informujte o situaci Vašeho vyučujícího.

2. Nástup/Změna kurzu/Nahrazování zameškaných hodin

Nástup do již rozběhnutého (volného) kurzu je možný. Proběhlé hodiny Vám budou odečteny nebo si je můžete nahradit v jiné skupině.

V průběhu kurzu lze přestoupit do jiného kurzu, pokud Vám daný kurz z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje. Můžete přestoupit do kurzu, který není plně obsazen. Na změně kurzu je nutné se předem domluvit telefonicky nebo osobně.

První vyučovací hodina může být zdarma v případě, že se jedná o nového studenta nebo nového vyučujícího.

V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit max 4 vyučovací hodiny v délce 45min v jiném pravidelném kurzu z osobních či jakýchkoliv jiných důvodů. Na náhradě zameškaných hodin je nutné se předem domluvit telefonicky nebo osobně. Za zameškané hodiny nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného školného. Po skončení kurzu nahrazení hodin není možné.

Náhrada hodin ze zdravotních důvodů se řeší individuálně.

V případě individuální výuky minimální doba trvání jedné vyučovací hodiny je 90min. Platba se provádí za minimální počet 20x45min. Pro obě strany platí, že přesun hodiny je možný nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. Na přesunutí hodiny je nutné předem se domluvit telefonicky nebo osobně. Za zameškané hodiny nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného školného. Po skončení termínu kurzu vypsaného v přihlášce nahrazení hodin není možné.

3. Zahájení výuky dle vypsaného rozvrhu/ Zrušení kurzu

Mezinárodní jazyková škola si vyhrazuje právo neotevřít skupinu/y v uvedených termínech v případě, že počet přihlášených studentů ve skupině je méně, než 6 osob. Za daných okolností uchazeči bude nabídnut jiný nejbližší termín jako vhodná náhrada. V době státních svátků se výuka nekoná. Vyučovací hodiny jsou automaticky přesunuty na den následující dle pravidelného rozvrhu.

V případech absencí vyučující/ vyučujícího Mezinárodní jazyková škola zajistí adekvátní náhradu v podobě jiné vyučující/ jiného vyučujícího.

Ve zcela výjimečných případech může dojít ke zrušení kurzu ze strany Mezinárodní jazykové školy (např. akutní nemoc vyučujícího, výjimečný technický stav budovy a další). O zrušení studenti budou vždy včas informováni formou sms zprávy na číslo, které uvedou v závazné příhlášce. V daném případě zrušená/é hodina/y budou automaticky přesunuta/y na termín následující se zachováním přesně stanoveného počtu zaplacených vyučovacích hodin.

4. Nárok na slevy a storno poplatky

V případě provedení akcí, reklamních kampaní, nárok na slevy mají jak noví, tak již dříve studující absolventi kurzů dle aktuálního ceníku ke dni podepsání smlouvy. Případné další dodatky nebo změny k nárokům na slevy vypíšeme vždy spolu s konkrétní akcí.

Student je oprávněn se odhlásit ze studia. V případě, že Student zaplatí zálohu za kurz, 1 splátku nebo celé školné a přeruší studium v kurzech na základě vlastního rozhodnutí, nárok na vrácení školného (zálohy za kurz) zaniká.

V případě náhlých zdravotních obtíží a jiných výjimečně závažných důvodů, které podle lékařské či jiné průkazné zprávy nově vznikly, a které neumožňují Studentovi dlouhodobě účast ve výuce, přičemž Student odmítne nebo nebude schopen akceptovat jiné řešení studijní situace navrhované Mezinárodní jazykovou školou, bude výše vrácení školného (nebo jeho část) případně upravena podle okolností na základě individuálního posouzení případu.

Podmínky k zájezdům a pobytům budou vypsány vždy spolu s konkrétní akcí. Podmínky zahraničních zájezdů mají svá zvláštní pravidla, která budou zveřejněny s konkrétní akcí.