Ruština pro mírně pokročilé (úroveň B1)

Program je určen všem, kteří již ovládají základy ruského jazyka a chtějí plynule a bez obav hovořit s rodilými mluvčími na každodenní společenská i kulturní témata. Program je též uzpůsoben studentům, pro něž je ruský jazyk jedním z hlavních nebo doplňujících předmětů, ale také pro ty, kdo využívají ruský jazyk v zaměstnání.

 • Kurz obsahuje 60 akademických hodin (60x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka s výjimkou vysvětlování složitější gramatiky
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky ruského jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
 • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto získání Osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1

Obsah kurzu :

 • zvláštnosti ruského pravopisu a interpunkce;
 • vhodné užití gramatických konstrukcí;
 • četba a poslech textů týkajících se reálií a literatury;
 • konkrétně vytváření kognitivních znalostí (základy místopisných studií).

Cíl kurzu:

 • schopnost vytvořit vlastní text na určité téma;
 • praktické využití základních lexikálních a gramatických konstrukcí;
 • na základě vyslechnutého nebo přečteného textu bude absolvent schopen samostatně sdělit
 • vlastní názor a dojem, popsat konkrétní událost atd.;
 • vyjádřit vlastními slovy obsah a základní myšlenku vyslechnutého nebo přečteného textu;
 • dokázat se bez předchozí přípravy zapojit do rozhovoru na témata každodenního života;
 • seznámit se s ruskými reáliemi ze společnosti a kultury.

Výsledky studia

Absolvent bude schopen číst kratší texty z tisku a knih. Porozumí základní informaci i vztahu autora k danému textu a dokáže vyjádřit stručný obsah vyslechnutého nebo přečteného textu. Bude také schopen zapojit se do hovoru na široké spektrum témat. Slovní zásoba bude obsahovat přibližně 2300 slov.

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Ruština pro začátečníky II (úroveň A2 ).