Ruština pro středně pokročilé (úroveň B2)

Tento program je určen pro běžné i postgraduální studenty, kteří studují ruský jazyk jako svůj hlavní nebo vedlejší obor. Je ale také vhodný pro obchodníky a podnikatele, jejichž činnost je spojena s Ruskem.

 • Kurz obsahuje 60 akademických hodin (60x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky ruského jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
 • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2

Obsah kurzu :

 • poslech a porozumění ruskému textu v jeho přirozeném tempu;
 • vytváření složitějších gramatických a lexikálních konstrukcí;
 • osvojení si návyků pro psaní textů v rozsahu minimálně 300 slov;
 • osvojení si návyků pro vyjádření vlastních myšlenek v ústní i písemné formě;
 • posílení schopností rozumět textu.

Cíl kurzu:

 • naučit se bez problémů chápat původní texty a rozumět mluvenému projevu;
 • vytvářet složité lexikální a gramatické konstrukce běžné řeči;
 • získat schopnost nenuceně se vyjadřovat o různých tématech a zapojovat se do diskuzí;
 • zvládnout bez předchozí přípravy komunikaci v běžných situacích;
 • komunikovat s okolím pomocí mluveného či písemného projevu v rámci tří tematických okruhů (o sobě, o otázkách společensko-kulturního charakteru a o problémech člověka ve společnosti);
 • seznámit se se specifiky ruské společnosti z pohledu historie, politiky, ekonomiky a kultury;

Výsledek studia

Absolvent bude schopen číst publicistické i literární texty, bez váhání povede obchodní korespondenci, porozumí dialogům ve filmech i v televizních pořadech. Dokáže samostatně iniciovat rozhovor a plynule komunikovat s ruskými rodilými mluvčími na běžná témata a vysvětlit své názory týkající se aktuálního problému. Slovní zásoba bude činit 10 000 slov.